Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศเชิญชวน

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ราชการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 เมษายน 2563 9 เมษายน 2563
TOP