Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ราชการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มีนาคม 256330 มีนาคม 2563
TOP