Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ราชการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563
TOP