Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ 2 / 2555

pll_content_description

 สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครแรงงานครั้งที่ 2 / 2555 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ระเบียบข้อกฏหมายฉบับใหม่ด้านแรงงานและพบปะแลดเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการในฐานะอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดโดยจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP