Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

pll_content_description

        วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  นางสาวยุภา  ทองถม  แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน     ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน   “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์    ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน  นายจารึก  เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามคู่มือและปฏิทินการดำเนินงานโครงการฯ และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อให้ได้รับการฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือ ในหลักสูตรที่ต้องการและมีอาชีพสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมหลังจากเข้าร่วมโครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เป็นกรรมการและเลขานุการฯ แทนศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

TOP