Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในโอกาสตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

pll_content_description

 

 

 

TOP