Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วม โครงการศูนย์บริการร่วมเคลือนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

pll_content_description

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ หน่วงงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน และ โครงการศูนย์บริการร่วมเคลือนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ หมู่บ้าน จอซิเดอเหนือ  ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกล โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางจากอำเภอแม่สะเรียง เป็นเวลา 9 ชั่วโมง โดยได้มีการแจกเครื่องกันหนาว และ บริการซ่อมเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP