Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ.2563 -2565) ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

     วันที่ 20 มีนาคม 2563  เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้ นางสาวยุภา  ทองถม  แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ.2563 – 2565 ) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2562 -2564) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ.2563 – 2565 )ณ ห้องประชุมประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

TOP