Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

pll_content_description

               วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) โดยมี นายเปรมศักย์  ศรีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ และ นายธีรดนย์ วงษ์จักร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สะเรียง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย  ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง
ตำแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

TOP