Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

pll_content_description

         เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2562  นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มสตรี“การจัดดอกไม้และพวงหรีด”/ กลุ่มผู้สูงอายุ “การทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว”ณ บ้านไร่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง /การฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบ “กลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ กองทุนหมู่บ้าน บ้านแพะ”  ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง และผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ ผู้ประกอบการด้านกาแฟ “ร้านมูยูคี” อ.ขุนยวม
         ในวันที่ 11 กันยายน 2562 นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และ  นายพงษ์ศักดิ์  ศศิมหศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน และแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดแม่ฮ่องสอน รอบที่ 3 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่อสอน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ความสำคัญกับผลงานเชิงคุณภาพ และผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการเป็นหลัก ต่อมาในเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ ณ อู่ศรีการช่าง อ.ปางมะผ้า จากนั้น ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอปาย และ เยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านการนวด ณ ร้านสัปปายยะ สหคลินิก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

TOP