Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

pll_content_description

                 วันอังคารที่ 31  สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี 
นายทเนตร  นาคแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ร่วมพิจารณาข้อมูลและแสดงความเห็นต่อการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ  ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

TOP