Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวยุภา ทองถม

  นางสาวยุภา ทองถม

  แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • นายนฤดล บรรดาศักดิ์

   นายนฤดล บรรดาศักดิ์

   นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ
   • นายธนรัช อินแถลง

    นายธนรัช อินแถลง

    พนักงานขับรถยนต์ ส2
    • นายปริญญา แสงทอง

     นายปริญญา แสงทอง

     จนท.วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นายธิติโรจน์ แสนแปง

   นายธิติโรจน์ แสนแปง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายมนัส เขื่อนแก้ว

    นายมนัส เขื่อนแก้ว

    พนักงานธุรการ ส4
    • นายกฤศวรรธ์ ศรีวิลัย

     นายกฤศวรรธ์ ศรีวิลัย

     พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวจิราพร กาเรือง

   นางสาวจิราพร กาเรือง

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
   • นางสาวพัชรินทร์ มูลติ๊บ

    นางสาวพัชรินทร์ มูลติ๊บ

    นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวชุติมา ผดุงกิจ

     นางสาวชุติมา ผดุงกิจ

     แม่บ้าน
TOP