Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงสร้างหน่วยงาน

 • ว่าง

  ว่าง

  แรงงานจังหวัด
  • นางสาวอรอุตรา หรรษนิมิตรกุล

   นางสาวอรอุตรา หรรษนิมิตรกุล

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายฐิติโรจน์ แสนแปง

    นายฐิติโรจน์ แสนแปง

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายธนรัช อินแถลง

     นายธนรัช อินแถลง

     พนักงานขับรถยนต์ ส.2
   • นางสาวพัชรินทร์ มูลติ๊บ

    นางสาวพัชรินทร์ มูลติ๊บ

    นักวิชาการแรงงาน
    • นายปริญญา แสงทอง

     นายปริญญา แสงทอง

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล
     • นางสาวชุติมา ผดุงกิจ

      นางสาวชุติมา ผดุงกิจ

      แม่บ้าน
   • นายมนัส เขื่อนแก้ว

    นายมนัส เขื่อนแก้ว

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นายกฤศวรรธน์ ศรีวิลัย

     นายกฤศวรรธน์ ศรีวิลัย

     พนักงานขับรถยนต์
TOP