Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี

pll_content_description

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายทเนตร  นาคแย้ม แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 

TOP