Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

pll_content_description

          วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายชนก มากพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  โดยนางสาวยุภา ทองถม และหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมงาน

TOP