Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมรายการพิเศษ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด-19

pll_content_description

          วันที่ 3 เมษายน 2563  เวลา 11.30 น. นางสาวยุภา  ทองถม  แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรายการพิเศษเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน  กรณีรัฐมีคำสั่งปิดสถานประกอบการ  กรณีผู้ประกันตนได้รับผลกระทบ  การขึ้นทะเบียนว่างงาน การให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน การฝึกอาชีพทางออนไลน์ การจัดหางานให้กับผู้ว่างงาน ทาง Smart Job และการให้ข้อมูลกรณีแรงงานต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้ถึง 30 มิถุนายน  2563 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz./AM 981 KHz.

 

TOP