Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

pll_content_description

 

 

               วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะควอเตอร์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายทเนตร นาคแย้ม แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ โดยในปัจจุบันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น  รัฐบาลมีนโยบายสำคัญเร่งด่วนและยกระดับปัญหายาเสพติด ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ้งมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดโดยเฉพาะ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ลูกจ้างในสถานประกอบการ และแรงงานนอกระบบ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงจำเป็นต้องเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ซึ่งในกลุ่มสถานประกอบการ มีโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยดำเนินตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ

        โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกา มีจิตสำนึก มีส่วนร่วม และมีความรู้เข้าใจในกระบวนการป้องกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกบการ
  • เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างในถานประกอบการ สามารถดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
  • เพื่อสร้างการรับรู้ให้นายจ้างและลูกจ้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
TOP