Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP