Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

TOP