Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ.2563 -2565)

pll_content_description

       วันที่ 18 มีนาคม 2563  เวลา 13.30 น. นางสาวยุภา  ทองถม  แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ.2563 – 2565 ) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2562 -2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563 ให้เป็นแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ.2563 – 2565) ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

TOP