Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 / 2558

pll_content_description

 เมื่อเวลา 09.00 น. นายสุรพล พนัสอําพล  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 / 2558 โดย มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม

 

 

 

TOP