Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประกวดผลงานระดับจังหวัด อำเภอ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

pll_content_description

             วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.40 น. นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจาก
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นางสาวยุภา ทองถม) เข้าร่วมนำเสนอการประกวดผลงานจังหวัด
TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

TOP