ที่อยู่สำนักงาน

 

 

 

             

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.ขุนลุมประภาส ต.จองคำ

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์  053-611-184

โทรสาร   053-613-209