โครงสร้างบุคคลากร

                                                             

 

 

   แรงงานจังหวัด

 

                                                                

 นางสาวอรอุตรา หรรษนิมิตรกุล                                   นายฐิติโรจน์  แสนแป                

นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ                            นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ       

   

                                            

   นายมนัส เขื่อนแก้ว                            นางสาวพัชรินทร์  มูลติ๊บ                                   นายธนรัช อินแถลง                           

    พนักงานธุรการ ส4                                นักวิชาการแรงงาน                                     พนักงานขับรถยนต์ ส2                             

 

                                              

     นายปริญญา  แสงทอง                            นายกฤศวรรธ์  ศรีวิลัย                              นางสาวชุติมา  ผดุงกิจ                       จนท.วิเคราะห์และประเมินผล                         พนักงานขับรถยนต์                                        แม่บ้าน

 

 

 

 

 

 

                                                             ***************************************

                                                                                                    ***************************

                                                                                                                      ****************

                                                                                                  โทร.053-611184 แฟ๊ก.053-613209